بررسی مقدماتی فون مگس‌های حلزون‌خوار (Dip. Sciomyzidae) در استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

چکیده
مگس­های Sciomyzidae یا مگس­های حلزون­خوار، از مهم­ترین خانواده­های دو­بالان بوده و دارای حدود 600 گونه توصیف شده است. اغلب گونه­های این خانواده در مرحله لاروی شکارگر یا پارازیتوئید انواع مختلف حلزون­های آبزی یا خشکـی­زی هستنـد و از نظـر کنتـرل آفـات کشـاورزی و انسانی دارای اهمیت زیادی هستند. بر اسـاس بررسی­های انجام شده طی سال­های 1387 تا 1394 روی فون مگس­های خانواده  Sciomyzidaeدر استان مازندران 10 گونه از 8 جنس از این خانواده از مناطق مختلف استان مازندران جمع­آوری گردید که در میان آن­ها گونه Tetanocera punctifrons Rondani, 1868 برای اولین بار از ایران گزارش می­گردد. 

کلیدواژه‌ها