بررسی تاکسـونومیک کنه‌‌هـای خاکزی خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) در منطقه شاهرود- ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حشره‌شناسی کشاورزی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

4 دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

چکیده

کنه­های خانواده Laelapidae از نظر شکل و تنوع غنی هستند. این خانواده دارای گونه­های شکارگر آزاد­زی و مرتبط با بندپایان، پستانداران یا پرندگان است. به منظور شناسایی فون کنه‌­های خاکزی خانواده Laelapidae در زیستگاه­‌های مختلف منطقه شاهـرود در سال 1394 از مناطـق مختلف شاهـرود شامل جنگـل و مناطـق زراعی نمونه­برداری شد، نمونه­ها به آزمایشگاه منتقل و کنه­ها توسط قیف برلیز استخراج شدند و سپس با روش­های رایج از آن­ها اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. در این تحقیق، 19 گونه از 10جنس و سه زیر­خانواده شناسایی شدند که همه گونه‌­های شناسایی شده برای فون کنه­‌های استان سمنان گزارش جدید محسوب می­‌شوند. اسامی گونه‌­های شناسایی شده به شرح زیر است:
Subfamily Hypoaspidinae: Cosmolaelaps rectangularis (Sheals, 1926); Cosmolaelaps vacua (Michael, 1891); Cosmolaelaps lutegiensis (Shcherbak, 1971); Gaeolaelaps aculieifer (Canestrini, 1884); Gaeolaelaps angusta (Karg, 1965); Gaeolaelaps kargi (Costa, 1968); Gaeolaelaps nolli (Karg, 1962); Gaeolaelaps queenslandicus (Womersley, 1956); Euandrolaelaps karaawaiewi (Berlese 1903); Euandrolaelaps sardoa (Berles, 1911); Pseudoparasitus dentatus (Halbert, 1920); Pseudoparasitus hajiganbari Kazemi, 2014; Ololaelaps gamagarensis (Jordaan & Loots, 1987); Subfamily Melittiphidinae: Laelaspis pennatus (Joharchi & Halliday, 2012); Laelaspis dariusi Joharchi & Jalaeian, 2012; Laelaspisella berlesi; Joharchi, 2016 Gymnolaelaps myrmophilus (Michael, 1891);. Subfamily Laelapinae: Haemolaelaps shealsi (Costa, 1968); Haemolaelaps casalis (Berlese, 1887).

کلیدواژه‌ها