بررسی تأثیر چند اسانس گیاهی بر رشد میسلیومی قارچ‏ Fusarium solani عامل بیماری‏ پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب‏زمینی در انبار روی غده در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بیماری‌شناسی‌گیاهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 گروه بیماری‌شناسی گیاهی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحـد ورامیـن- پیشوا، دانشکـده کشاورزی، ورامین، ایران

3 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد، خرم‌آباد، ایران

چکیده

استفاده از ترکیبات ضد­قارچی طبیعی مانند اسانس­های گیاهی برای نگهداری میوه و غده در دوره انبارداری به طور چشمگیری در حال افزایش است. در این تحقیق از اسانس گیاهان مرزه، مرزنجوش و پونه برای کنترل عامل فساد غده سیب­زمینی در دوره انبارداری استفاده شد. بیماری پوسیدگی سیب‌­زمینی توسط قارچ Fusarium solani ایجاد می­شود. برای این منظور اثر ضد­قارچی اسانس‏­ها، بر بازدارندگی از رشد قارچ بیماری‏­زای گیاهی Fusarium solani روی محیط کشت PDA و بافت غده بررسی شد. در محیط کشت قطر پرگنه قارچ‏ بیماری­زا به دو روش دیسک کاغذی روی محیط کشت و مواد فرار مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی اثر اسانس روی غده، ابتدا 30 میکرولیتر سوسپانسیون اسپور قارچ‏ (106×1 اسپور در میلی­لیتر) به غده­های سیب­‏زمینی تزریق و پس از یک ساعت غده­ها با غلظت­‏های 4 و 20 میکرولیتر بر میلی­‏لیتر اسانس گیاهان مورد نظر اسپری­پاشی شدند. هفت روز بعد از مایه­زنی، غده­ها از نظر درصد آلودگی مورد بررسی قرار گرفتند. برای محاسبه درصد آلودگی هر غده به هشت قسمت مساوی تقسیم شد و تعداد قسمت‏­های آلوده در 5/12 ضرب و درصد آلودگی غده­ها به قارچ‏ بیمار­گر محاسبه گردید. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. اسانس­‏های مورد آزمایش تأثیر معنی­‏داری در بازدارندگی از رشد قارچ‏ نشان دادند. نتایج بدست آمده نشان داد که بیش­ترین بازدارندگی برای قارچ‏ F. solani در روش دیسک کاغذی مربوط به اسانس‏ پونه با 41/59 درصد و در روش مواد فرار مربوط به اسانس مرزه خوزستانی با 12/40 درصد بود. نتایج آزمایش روی غده مایه‏­زنی شده با سوسپانسیون اسپور ‏نشان داد که غلظت 20 میلی­‏لیتر بر لیتر اسانس‏ مرزنجوش روی F. solani (با 08/27 درصد بیماری) بیش­ترین درصد مهار کنندگی علیه این عامل بیماری‏­زا بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In vitro of essential oils effects on mycellial growth of Fusarium solani the causal of storage disease Fusarium Dry Rot of potato on their tubers.

نویسندگان [English]

  • Roya Tavousi 1
  • Mohammad Torabi 2
  • Hosain Vafaei 3
1 Departement of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Departement of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
3 Agriculthral and Natural Resources Research Center of Khoramabad, Khoramabad, Iran.
چکیده [English]

The use of antifungal compounds such as essential oils for the preservation of natural fruits during the storage period has dramatically been rising. In this study, the individual essential oils of Majorom (Origamum marjorana), wild mint (Mentha longifolia) and Summer savory (Satureja khuzistanica) were employed for the control of corruption of tubers during the storage period. In this study, the antifungal activity of essential oils was investigated on growth a specie of plant pathogenic fungus (Fusarium solani)on PDA medium and tuber tissues.  Antifungal activity on PDA medium were measured by disk diffusion and volatile essential oil methods. To evaluate the effects of the essential oils on fungal growth in tuber tissue, the potato were inoculated with 30 µl of spore suspension (106 spore/ml), and then tubers were sprayed with 4 and 20 µl/ml of the essential oils. Seven days after inoculation, tubers were evaluated in terms of pollution. To calculate the percentage of infected tuber was divided into eight parts and the number of infected tuber fungus pathogen contamination in 12.5% multiplication and percentages were calculated. Data were analyzed as a completely randomized design with three replications. Essential oils has showed Significant inhibitory effect on fungus growth. The results showed that most inhibition of growth in a paper disk method was in order for fungus F. solani related to the essential oil of summer savory 59.41 percent, respectively and volatile essential oil methods was related to the essential oil of Summer savory was 41.12 percent respectively. The results inoculated of the tuber tissue with a spore suspension F. solani showed that respectively treatment (20µl/ml) of Majorom (with 27.08% of disease) had the most inhibitory against pathogen

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antifungal Compounds
  • Essential oils
  • Fungal Storage Inhibition of Mycelia Growth
  • F. solani
  • Rot Control on potato tuber