بررسی تأثیر چند اسانس گیاهی بر رشد میسلیومی قارچ‏ Fusarium solani عامل بیماری‏ پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب‏زمینی در انبار روی غده در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بیماری‌شناسی‌گیاهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 گروه بیماری‌شناسی گیاهی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحـد ورامیـن- پیشوا، دانشکـده کشاورزی، ورامین، ایران

3 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد، خرم‌آباد، ایران

چکیده

استفاده از ترکیبات ضد­قارچی طبیعی مانند اسانس­های گیاهی برای نگهداری میوه و غده در دوره انبارداری به طور چشمگیری در حال افزایش است. در این تحقیق از اسانس گیاهان مرزه، مرزنجوش و پونه برای کنترل عامل فساد غده سیب­زمینی در دوره انبارداری استفاده شد. بیماری پوسیدگی سیب‌­زمینی توسط قارچ Fusarium solani ایجاد می­شود. برای این منظور اثر ضد­قارچی اسانس‏­ها، بر بازدارندگی از رشد قارچ بیماری‏­زای گیاهی Fusarium solani روی محیط کشت PDA و بافت غده بررسی شد. در محیط کشت قطر پرگنه قارچ‏ بیماری­زا به دو روش دیسک کاغذی روی محیط کشت و مواد فرار مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی اثر اسانس روی غده، ابتدا 30 میکرولیتر سوسپانسیون اسپور قارچ‏ (106×1 اسپور در میلی­لیتر) به غده­های سیب­‏زمینی تزریق و پس از یک ساعت غده­ها با غلظت­‏های 4 و 20 میکرولیتر بر میلی­‏لیتر اسانس گیاهان مورد نظر اسپری­پاشی شدند. هفت روز بعد از مایه­زنی، غده­ها از نظر درصد آلودگی مورد بررسی قرار گرفتند. برای محاسبه درصد آلودگی هر غده به هشت قسمت مساوی تقسیم شد و تعداد قسمت‏­های آلوده در 5/12 ضرب و درصد آلودگی غده­ها به قارچ‏ بیمار­گر محاسبه گردید. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. اسانس­‏های مورد آزمایش تأثیر معنی­‏داری در بازدارندگی از رشد قارچ‏ نشان دادند. نتایج بدست آمده نشان داد که بیش­ترین بازدارندگی برای قارچ‏ F. solani در روش دیسک کاغذی مربوط به اسانس‏ پونه با 41/59 درصد و در روش مواد فرار مربوط به اسانس مرزه خوزستانی با 12/40 درصد بود. نتایج آزمایش روی غده مایه‏­زنی شده با سوسپانسیون اسپور ‏نشان داد که غلظت 20 میلی­‏لیتر بر لیتر اسانس‏ مرزنجوش روی F. solani (با 08/27 درصد بیماری) بیش­ترین درصد مهار کنندگی علیه این عامل بیماری‏­زا بود.

کلیدواژه‌ها