ارزیابی کارایی دو سم نماتدکش در کنترل نماتد سیست طلایی سیب‌‌زمینی (Globodera rostochiensis) در گلخانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماری‌شناسی گیاهی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحـد ورامیـن- پیشوا، دانشکـده کشاورزی، ورامین، ایران

2 گروه بیماری‌شناسی گیاهی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحـد ورامیـن- پیشوا، دانشکـده کشاورزی، ورامین، ایران

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان، همدان ،ایران

چکیده

نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی (Globodera rostochiensis) یکی از مهم­ترین بیماری­‌هایی است که می­تواند خسارت زیادی به این محصول وارد نماید و در صورت عدم کنترل می‌­تواند تا صد در صد محصول را نابود کند. در این پژوهش تاثیر سموم نماکیک و ماری‌گلد در مقایسه با متیل برومایددر کنترل نماتد مذکور، در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. دو رقم سیب‌زمینی مارفونا (حساس) و بامبا (نیمه­مقاوم) و در دو سطح آلودگی به مقدار 5 و 20 تخم و لارو در گرم خاک در گلدان­ها کاشته شدند. قبل از کاشت، نماتدکش ماری گلد در دو دوز 150 و 300 و نماکیک در دو دوز 100 و 200 کیلوگرم به خاک اضافه شدند. یک صد روز بعد از کاشت سیب‌زمینی، بوته­ها را از خاک بیرون آورده و جمعیت سیست در 200 گرم خاک و همچنین تعداد تخم و لارو در هر سیست و در هر گرم خاک شمارش گردید. تعداد و وزن غده­های سیب‌زمینی نیز اندازه­گیری شد و درنهایت داده-ها با نرم افزار آماری SAS مورد تجـزیه و تحلیـل قـرار گرفتنـد. براساس نتـایج تیمار­های آزمایش بر جمعیت نماتد، تعدا و وزن غده سیب‌زمینی تاثیر معنی­‌داری داشتند و رقم بامبا وضعیت بهتری از نظر تعداد سیست و تخم و لارو در گرم خاک نسبت به رقم مارفونا نشان داد. سموم مورد استفاده در رقم مارفونا باعث کاهش 35 درصدی تعداد تخم و لارو در تیمار­های مختلف نسبت به تیمارشاهد آلوده شد. تیمار­های کاربرد سم ماری گلد به میزان 150 و 300 کیلوگرم در هکتار بهترین اثر را در کنترل نماتد داشتند. تیمار­های کاربرد نماکیک 100 و 200 کیلوگرم در هکتار نیز با کنترل موثر نماتد در گروه نزدیک به ماری گلد قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها