مقـایسـه بستـر‌های مختلـف پـرورش کنـه شـکارگـر (Acari: Phytoseiidae) (Athias-Henriot) Amblyseius swirskii با توجه به میزان تخم‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشکده زیست‌‌شناسی و مرکز قطب تبارزایی موجودات زنده پردیس علوم دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کنه شکارگرAmblyseius swirskii  در بیش از 5٠ کشور جهان در برنامه­های کنترل بیولوژیک اشباعی مورد استفاده قرار می­گیرد و یک شکارگر کارآمد در کنترل جمعیت آفات می­باشد. با توجه به نقش این شکارگر، مطالعات بیش­تر جهت افزایش میزان باروری حائز اهمیت می­باشد. بنابراین در این تحقیق، پنج روش متفاوت برای پرورش این شکارگر در شرایط آزمایشگاه (دمای 2±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) مورد مطالعه قرار گرفت. هر روش با 4 تکرار انجام شد و پس از 12 ساعت تعداد تخم­های تولید شده در هر روش با یکدیگر مقایسـه گردید. روش­های پرورش عبـارت بودند از:1-استفـاده از10 تار پنبـه به صورت دسته­ای 2- استفـاده از 10 تار پنبـه و 2 تکه برگ خیـار مربع شکل 3- استفـاده از 10 تار پنبـه و 2 تکه برگ خیار لوله شده 4- استفاده از 10 تار پنبه و 2 تکه برگ لوبیا لوله شده 5- استفاده از 10 تار پنبه و 4 تکه برگ خیار لوله شده. نتایج نشان داد که اختلاف معنی­داری بین میانگین تعداد تخم­های به دست آمده از روش اول، دوم و چهارم وجود ندارد. اما روش سوم اختلاف معنی­داری با سه روش اول، دوم و چهارم داشت. همچنین بین روش پنجم با چهار روش دیگر نیز اختلاف معنی­داری مشاهده شدAnova, F=16.14, P<0.01) ). با توجه به نتایج روش پنجم مناسب­ترین روش برای به دست آوردن تعداد تخم بیش­تر برای این شکارگر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of different rearing substrates of the predatory mite Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae) with respect to the oviposition

نویسندگان [English]

  • Samaneh Soleymani 1
  • Masoud Hakimitabar 1
  • Marjan Seiedy 2
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, University of Shahrood, Shahrood, Iran.
2 School of Biology and Center of Excellence in Phylogeny of living organisms, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Predatory mite Amblyseius swirskii is used in augmentation biological control programs in more than 50 countries and is a suitable predator for control pest populations. With regard to the role of this predatory mite, the researches more for increase of oviposition has particular importance. Thus, in this research, five kinds of methods of rearing were considered at laboratory conditions (25±2 ̊C, 70±5% RH and 16L: 8D) and with 4 replicates. After 12 h,wehave investigated and compared the number of laid eggs of each method. These methods of rearing consisted: 1) Rearing of predator mite on 10 strings of cotton 2) Rearing of predator on 10 strings of cotton and 2 piece of foursquare cucumber leaf 3) Rearing on 10 strings of cotton and 2 piece of wriggled cucumber leaf 4) Rearing of predator on 10 strings of cotton and 2 piece of wriggled bean leaf 5) Rearing on 10 strings of cotton and 4 piece of wriggled cucumber leaf. Results showed the average number of laid eggs in methods first, second and fourth were not significantly different. But method third was a significant difference with methods first, second and fourth. Also there was a significant difference among method five and other methods. According to the result method five as a suitable method for rearing of this predator is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological control
  • oviposition
  • Phytoseiidae