مقـایسـه بستـر‌های مختلـف پـرورش کنـه شـکارگـر (Acari: Phytoseiidae) (Athias-Henriot) Amblyseius swirskii با توجه به میزان تخم‌گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشکده زیست‌‌شناسی و مرکز قطب تبارزایی موجودات زنده پردیس علوم دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کنه شکارگرAmblyseius swirskii  در بیش از 5٠ کشور جهان در برنامه­های کنترل بیولوژیک اشباعی مورد استفاده قرار می­گیرد و یک شکارگر کارآمد در کنترل جمعیت آفات می­باشد. با توجه به نقش این شکارگر، مطالعات بیش­تر جهت افزایش میزان باروری حائز اهمیت می­باشد. بنابراین در این تحقیق، پنج روش متفاوت برای پرورش این شکارگر در شرایط آزمایشگاه (دمای 2±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) مورد مطالعه قرار گرفت. هر روش با 4 تکرار انجام شد و پس از 12 ساعت تعداد تخم­های تولید شده در هر روش با یکدیگر مقایسـه گردید. روش­های پرورش عبـارت بودند از:1-استفـاده از10 تار پنبـه به صورت دسته­ای 2- استفـاده از 10 تار پنبـه و 2 تکه برگ خیـار مربع شکل 3- استفـاده از 10 تار پنبـه و 2 تکه برگ خیار لوله شده 4- استفاده از 10 تار پنبه و 2 تکه برگ لوبیا لوله شده 5- استفاده از 10 تار پنبه و 4 تکه برگ خیار لوله شده. نتایج نشان داد که اختلاف معنی­داری بین میانگین تعداد تخم­های به دست آمده از روش اول، دوم و چهارم وجود ندارد. اما روش سوم اختلاف معنی­داری با سه روش اول، دوم و چهارم داشت. همچنین بین روش پنجم با چهار روش دیگر نیز اختلاف معنی­داری مشاهده شدAnova, F=16.14, P<0.01) ). با توجه به نتایج روش پنجم مناسب­ترین روش برای به دست آوردن تعداد تخم بیش­تر برای این شکارگر بود.

کلیدواژه‌ها