کارآیی فرمولاسیون EC عصـاره اوکالیپتوس در کنترل بیماری لکه موجی سیب‌زمینی ناشی از قارچ Alternaria alternata در شرایط گلخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود، شاهرود ، ایران

2 بخش تحقیقات آفت‌کش‌ها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران ، ایران

چکیده

عصـاره برگ گیاه اوکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) دارای ماده موثره اوکالیپتول است که خاصیت ضد­عفونی کننده و قارچ­کشی دارد. تجزیه سریع آن در طبیعت و سمیت ناچیز آن برای پستـانداران باعث گردیده تا استفـاده از آن به عنوان آفت­کشی کم خطر مورد توجه قرار گیرد. تأثیر قارچ­کشی عصاره اوکالیپتوس در جلوگیری از رشد و جوانه­زنی قارچAlternaria alternata ، عامل بیماری لکه موجی سیب­زمینی در شرایط آزمایشگاهی به اثبات رسیده است. در این تحقیق کارایی نسبت­های 5، 10 و 15 درصدی فرمولاسیون EC اوکالیپتوس در کنترل بیماری لکه موجی سیب­زمینی در شرایط گلخانه در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار در سال 1390 مورد بررسی قرار گرفت. از قارچ­کش مانکوزب برای مقایسه بهتر به عنوان شاهد مثبت استفاده شد. نتایج نشان داد که تیمار­های 5، 10 و 15 درصدی این فرمولاسیون به ترتیب با 80 /24، 28/16 و 29/9 % وقوع بیماری با شاهد (77/34%) در سطح احتمال یک درصد دارای اختلاف معنی­دار بودند و تیمار 15% فرمولاسیون اوکالیپتوس با مانکوزب 2/0% در یک گروه آماری قرارگرفت. با افزایش میزان غلظت فرمولاسیون اوکالیپتوس بر میزان گیاه­سوزی آن افزوده شد. در تیمار­های 5، 10 و 15 درصدی فرمولاسیون مورد استفاده به­ترتیب 02/4، 65/10 و 34/21% گیاه سوزی مشاهده شد. مطالعات تکمیلی در مورد ایجاد تغییرات در تهیه این فرمولاسیون برای بر طرف نمودن نقیصـه گیـاه­سوزی آن مورد نیـاز است که در آن صورت می­توان از آن به عنـوان قارچ­کشی بی­خطر و جایگزینی مناسب برای قارچ­کش­های شیمیایی در کنترل بیماری لکـه موجی سیب­زمینی استفاده نمود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of EC formulation of Eucalyptus extract in controlling Alternaria leaf spot of potato, caused by Alternaria alternata under greenhouse condition

نویسندگان [English]

  • Masoud Zaker 1
  • Babak Haidari Alizadeh 2
1 Instructor, Department of plant protection, Shahrood Agricultural research Center, Shahrood, Iran
2 Department of pesticide research, Iranian Plant pests and Diseases research Institute, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Eucalyptus (Eucalyptus Camaldulensis) extract contains eucalyptol as active ingredient and has disinfectant and antifungal properties. Its fast degradation and very less toxicity for mammals has caused attention toward its use as a safe pesticide. Its efficacy in controlling the mycelial growth and spore germination of Alternaria alternata the causal agent of Alternaria leaf spot of potato under laboratory condition has been approved. During 2011, the efficacy of 5, 10 and 15% of its EC formulation in controlling Alternaria leaf spot disease of potato was conducted in a completely randomized design with five treatments and four replications under green house condition. Fungicide mancozeb 0.2% was used for better comparison. Results indicated that all three eucalyptus concentrations with 24.80, 16.28 and 9.29% disease incidence respectively showed significant differences at 1% level of probability in controlling the disease compared to control. Eucalyptus formulation (15%) and mancozeb were kept in same statistical group. By increasing the percentage of eucalyptus formulation its phytptoxicity was increased. Percentage of phytotoxicity in 5, 10 and 15% of eucalyptus formulations were 4.02, 10.65 and 21.34% respectively. Further studies are needed for omitting its phytotoxicity, so that it might be used as a safe bio-fungicide in controlling Alternaria leaf spot of potato.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioformulation
  • Eucalyptus
  • Biological control
  • Alternaria alternata
  • Potato