کارآیی فرمولاسیون EC عصـاره اوکالیپتوس در کنترل بیماری لکه موجی سیب‌زمینی ناشی از قارچ Alternaria alternata در شرایط گلخانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود، شاهرود ، ایران

2 بخش تحقیقات آفت‌کش‌ها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران ، ایران

چکیده

عصـاره برگ گیاه اوکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) دارای ماده موثره اوکالیپتول است که خاصیت ضد­عفونی کننده و قارچ­کشی دارد. تجزیه سریع آن در طبیعت و سمیت ناچیز آن برای پستـانداران باعث گردیده تا استفـاده از آن به عنوان آفت­کشی کم خطر مورد توجه قرار گیرد. تأثیر قارچ­کشی عصاره اوکالیپتوس در جلوگیری از رشد و جوانه­زنی قارچAlternaria alternata ، عامل بیماری لکه موجی سیب­زمینی در شرایط آزمایشگاهی به اثبات رسیده است. در این تحقیق کارایی نسبت­های 5، 10 و 15 درصدی فرمولاسیون EC اوکالیپتوس در کنترل بیماری لکه موجی سیب­زمینی در شرایط گلخانه در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار در سال 1390 مورد بررسی قرار گرفت. از قارچ­کش مانکوزب برای مقایسه بهتر به عنوان شاهد مثبت استفاده شد. نتایج نشان داد که تیمار­های 5، 10 و 15 درصدی این فرمولاسیون به ترتیب با 80 /24، 28/16 و 29/9 % وقوع بیماری با شاهد (77/34%) در سطح احتمال یک درصد دارای اختلاف معنی­دار بودند و تیمار 15% فرمولاسیون اوکالیپتوس با مانکوزب 2/0% در یک گروه آماری قرارگرفت. با افزایش میزان غلظت فرمولاسیون اوکالیپتوس بر میزان گیاه­سوزی آن افزوده شد. در تیمار­های 5، 10 و 15 درصدی فرمولاسیون مورد استفاده به­ترتیب 02/4، 65/10 و 34/21% گیاه سوزی مشاهده شد. مطالعات تکمیلی در مورد ایجاد تغییرات در تهیه این فرمولاسیون برای بر طرف نمودن نقیصـه گیـاه­سوزی آن مورد نیـاز است که در آن صورت می­توان از آن به عنـوان قارچ­کشی بی­خطر و جایگزینی مناسب برای قارچ­کش­های شیمیایی در کنترل بیماری لکـه موجی سیب­زمینی استفاده نمود.  

کلیدواژه‌ها