شناسایی استرپتومایسس‌های خاک لواسان و بررسی پتانسیل آنتاگونیستی آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی، تهران، ایران

3 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

استرپتومایسس­ها گروهی از باکتری خاکزی و عموما ساپروفیت هستند که تاکنون بیش از 400 گونه از آن­ها توصیف شده است و تعداد کمی از گونه­‌های آن بیماری­زای گیاهی است. این باکتری­ها در بسیاری از محیط­های طبیعی وجود داشته و تولید آنتی­‌بیوتیک از مشخصات بارز آن­ها می­‌باشد. تعداد معدودی از آن­ها رابطه انگلی با جـانوران و گیاهان داشته که از آن جمله می‌­توان به عامل بیماری اسکب معمولی سیب­‌زمینی اشاره نمود. در این تحقیق از خاک مزارع و باغ­های منطقه لواسان در عمق ده تا 30 سانتی­متری نمونه­برداری شده و نمونه­ها پس از خشک و الک شـدن به روش سری رقـت در محیط کازئیـن-گلیسرین-آگار (CGA) کشت و پس از یک هفته کلنی­های دارای اسپور و با مشخصات استرپتومایسس انتخاب و به محیط جدید منتقل و تکثیر گردید. جدایه­ها براساس خصـوصیـات فنـوتیپی شامل رنـگ و شکل اسپـور، رنگ کلنـی و تولیـد ملانیـن، مصرف هیدروکربن­ها و تولید آنتی­بیوتیک در محیط کشت به سه گروه اصلی دسته­بندی و نماینده گروه­ها با استفاده از توالی آر­ان­ای ریبوزومی شناسایی و فیلوژنی آن­ها مورد بررسی قرار گرفت.در مجموع 38 جدایه از 20 نمونه خاک جدا­سازی شد که نتایج نشان داد جدایه­ها به گونه­های S. kanamyceticus، S. violascens، S. akiyoshiensis و S. ambofaciens با شباهت بیش از 99 درصد تعلق داشتند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Lavasan Soil Streptomyces and Their Antagonistic Potential

نویسندگان [English]

  • Seyed Hesam Tavabe Ghavami 1
  • Abul Qasem Ghasemi 2
  • Samin Seddigh 3
1 Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Scientific staff, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran
3 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

Streptomyces are a group of wild-type bacteria and generally saprophytic, more than 400 species have been described and few species are pathogenic. These bacteria exist in many natural environments and antibiotic production is one of the most prominent properties. Few species have parasitic relation with animals and plants, including potato common scab disease. In this research, soil samples were gathered from fields and gardens of Lavasan region at depths of 10-30 cm. After drying and sieving, samples were diluted and cultured in casein-glycerin-agar (CGA). After a week, spored colonies with characteristics of Streptomyces were selected and transferred to the new media. The isolates were classified into three main groups based on phenytoin characteristics including color and form of spore, colony color and melanin production, consumption of hydrocarbons and antibiotic production in culture media. Some strains of each group were identified using 16sRNA sequencing and their phylogeny was investigated. In totally, 38 strains were isolated from 20 soil samples. The results showed that the strains belonged to S. kanamyceticus, S. violascens, S. akiyoshiensis and S. ambofaciens, with a similarity of more than 99%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Streptomyces
  • antagonists
  • Antibiotics
  • soil