شناسایی استرپتومایسس‌های خاک لواسان و بررسی پتانسیل آنتاگونیستی آن‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی، تهران، ایران

3 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

استرپتومایسس­ها گروهی از باکتری خاکزی و عموما ساپروفیت هستند که تاکنون بیش از 400 گونه از آن­ها توصیف شده است و تعداد کمی از گونه­‌های آن بیماری­زای گیاهی است. این باکتری­ها در بسیاری از محیط­های طبیعی وجود داشته و تولید آنتی­‌بیوتیک از مشخصات بارز آن­ها می­‌باشد. تعداد معدودی از آن­ها رابطه انگلی با جـانوران و گیاهان داشته که از آن جمله می‌­توان به عامل بیماری اسکب معمولی سیب­‌زمینی اشاره نمود. در این تحقیق از خاک مزارع و باغ­های منطقه لواسان در عمق ده تا 30 سانتی­متری نمونه­برداری شده و نمونه­ها پس از خشک و الک شـدن به روش سری رقـت در محیط کازئیـن-گلیسرین-آگار (CGA) کشت و پس از یک هفته کلنی­های دارای اسپور و با مشخصات استرپتومایسس انتخاب و به محیط جدید منتقل و تکثیر گردید. جدایه­ها براساس خصـوصیـات فنـوتیپی شامل رنـگ و شکل اسپـور، رنگ کلنـی و تولیـد ملانیـن، مصرف هیدروکربن­ها و تولید آنتی­بیوتیک در محیط کشت به سه گروه اصلی دسته­بندی و نماینده گروه­ها با استفاده از توالی آر­ان­ای ریبوزومی شناسایی و فیلوژنی آن­ها مورد بررسی قرار گرفت.در مجموع 38 جدایه از 20 نمونه خاک جدا­سازی شد که نتایج نشان داد جدایه­ها به گونه­های S. kanamyceticus، S. violascens، S. akiyoshiensis و S. ambofaciens با شباهت بیش از 99 درصد تعلق داشتند. 

کلیدواژه‌ها