ارزیابی تحمل لوبیا معمولی (Phaseolus vulgaris) به علف‎کش‌های متری بوزین و هالوکسی فوپ –آر- متیل استر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

به منظور بررسی تحمل گیاه لوبیا به علف‎کش­‌های هالوکسی‌فوپ آرمتیل استر (گالانت سوپر) و متری‌بوزین (سنکور) آزمایشی درگلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در قالب طرح بلوک­های کاملاً تصادفی در سال 1390 انجام شد. تیمار­ها در دو آزمایش شامل دوز­های مختلف سنکور به صورت پیش کاشت آمیخته با خاک در چهار تکرار و دوز­های مختلف گالانت ‌سوپر در سه تکرار به صورت کاربرد پس­‌رویشی بود. داده­های وزن خشک لوبیا چهار هفته بعد از کاشت اندازه‌­گیری شد. نتایج نشان داد که دوز­های موثری که سبب کاهش 5، 10 و 20 درصدی وزن خشک می­شدند به ترتیب برابر با 9/496، 9/613 و 3/772 گرم در هکتار از نوع تجاری متری­‌بوزین و برابر با 8/1033، 6/1686 و 9/2868 میلی­‌لیتر از نوع تجاری هالوکسی‌فوپ آرمتیل‌استر بودند. بر­اساس نتایج این آزمایش، جهت کنترل علف­های هرز پهن‌برگ و باریک‌­برگ لوبیا می­‌توان از علف‎کش­سنکور و برای کنترل علف­‌های هرز باریک‌­برگ لوبیا از علف‎کش گالانت سوپر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها