ارزیابی تحمل لوبیا معمولی (Phaseolus vulgaris) به علف‎کش‌های متری بوزین و هالوکسی فوپ –آر- متیل استر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

به منظور بررسی تحمل گیاه لوبیا به علف‎کش­‌های هالوکسی‌فوپ آرمتیل استر (گالانت سوپر) و متری‌بوزین (سنکور) آزمایشی درگلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در قالب طرح بلوک­های کاملاً تصادفی در سال 1390 انجام شد. تیمار­ها در دو آزمایش شامل دوز­های مختلف سنکور به صورت پیش کاشت آمیخته با خاک در چهار تکرار و دوز­های مختلف گالانت ‌سوپر در سه تکرار به صورت کاربرد پس­‌رویشی بود. داده­های وزن خشک لوبیا چهار هفته بعد از کاشت اندازه‌­گیری شد. نتایج نشان داد که دوز­های موثری که سبب کاهش 5، 10 و 20 درصدی وزن خشک می­شدند به ترتیب برابر با 9/496، 9/613 و 3/772 گرم در هکتار از نوع تجاری متری­‌بوزین و برابر با 8/1033، 6/1686 و 9/2868 میلی­‌لیتر از نوع تجاری هالوکسی‌فوپ آرمتیل‌استر بودند. بر­اساس نتایج این آزمایش، جهت کنترل علف­های هرز پهن‌برگ و باریک‌­برگ لوبیا می­‌توان از علف‎کش­سنکور و برای کنترل علف­‌های هرز باریک‌­برگ لوبیا از علف‎کش گالانت سوپر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of bean (Phaseolus vulgaris) tolerance to metribuzin and haloxyfop-R-methyl ester herbicides

نویسندگان [English]

  • Seyed meysam Mirzaie 1
  • Hassan Makarian 2
  • Ozra Arab 3
1 Plant Protection, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
2 Department of Agronomy, College of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
3 Agricultural Biotechnology, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Bean (Phaseolus vulgaris) is one of the most important legume family of plants and is an important source of protein in human nutrition that its yield reduces thorough competition with weeds every year. In order to evaluate the tolerance of P. vulgaris to metribuzin (Sencor) and haloxyfop-R-methyl ester (Super Gallant) were conducted as completely randomized design under controlled conditions in greenhouse of Colleague of Agriculture, Shahrood University of Technology in 2010. Treatments consisted of pre planting incorporation of Sencor in four replications and post application of Super Gallant in three replications of bean. Results showed that, about 5, 10 and 20 percent reduction in dry matter was evident respectively with application of metribuzin in doses of 496.9, 613.9 and 772.3 g.ha-1 and with application of haloxyfop-R-methyl ester in doses of 1033.8, 1686.6 and 2868.9 ml.ha-1. Based on this research results, Sencor can be used to treat broad leaves and narrow leaves weeds and Gallant super can be used to control narrow leaves weeds in bean fields respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beans
  • Weed control
  • Dose Response
  • Sencor
  • Super Gallant