زیست‌سنجی دو جدایه ایرانی (YD5 and 81) Bacillus thuringiensis بر روی سوسک کلرادوی سیب‌‌زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

5 - استادیار، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

زیست­سنجی دو جدایه بومی (YD5 و 81) از باکتری Bacillus thuringiensis بر روی سوسک کلرادوی سیب­‌زمینی (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) decemlineata Leptinotarsa به عنوان آفت جدی سیب‌­زمینی انجام گرفت. آنالیز واریانس و مقایسه میانگین درصد تلفات لارو­های سن 2 سوسک کلرادو نشان داد که در تمامی غلظت­ها جدایه استاندارد با اختلاف معنی­دار نسبت به دو جدایه ایرانی قرار داشت. علیرغم عدم مشاهده نتایج قابل قبول از جدایه­های بومی، این جدایه­‌ها در غلظت‌­های بالا­تر تلفات امید­بخشی را نشان دادند. 

کلیدواژه‌ها