زیست‌سنجی دو جدایه ایرانی (YD5 and 81) Bacillus thuringiensis بر روی سوسک کلرادوی سیب‌‌زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

5 - استادیار، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

زیست­سنجی دو جدایه بومی (YD5 و 81) از باکتری Bacillus thuringiensis بر روی سوسک کلرادوی سیب­‌زمینی (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) decemlineata Leptinotarsa به عنوان آفت جدی سیب‌­زمینی انجام گرفت. آنالیز واریانس و مقایسه میانگین درصد تلفات لارو­های سن 2 سوسک کلرادو نشان داد که در تمامی غلظت­ها جدایه استاندارد با اختلاف معنی­دار نسبت به دو جدایه ایرانی قرار داشت. علیرغم عدم مشاهده نتایج قابل قبول از جدایه­های بومی، این جدایه­‌ها در غلظت‌­های بالا­تر تلفات امید­بخشی را نشان دادند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bioassay study of two native Iranian isolates of Bacillus thuringiensis (YD5 and 81) on Leptinotarsa decemlineata Say

نویسندگان [English]

  • Maryam Mahdavi 1
  • Mohammad Reza Rezapanah 2
  • Ghadir Nouri Ghanbalani3 3
  • Gholamreza Salehi Jozani 4
  • Neda Kheradpir 5
1 Department of Entomology, College of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Biological Control Dept., Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization, Tehran, Iran
3 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Mohaghegh Ardebili University, Ardebil, Iran.
4 Department of Agricultural Biotechnology Research, Karaj, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

Bioassay of two native isolates of Bacillus thuringiensis (YD5 and 81) on Colorado potato leaf beetle Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae) as a serious pest of potato crop was performed. Variance analysis and mean comparison of the mortality percentage showed significant difference between standard isolates and native isolates in all the concentration. Although native isolates showed no acceptable results, there are some hopes to use them in higher concentrations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leptinotarsa decemlineata
  • Bacillus thuringiensis
  • YD5 and 81