بررسی وضعیت آلودگی به بیماری پژمردگی فوزاریومی توتون در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق، بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، بهشهر، ایران

چکیده

قارچ عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی توتون از عوامل بیماری­‌زای گیاهی با اهمیت می­باشد که در تمام نقاط دنیا پراکنده بوده و می­تواند موجب خسارت محصول در کشور­های تولید کننده توتون گردد. کنترل این عامل بیماری­‌زا با استفاده از آفت­‌کش­‌ها، تناوب زراعی، ارقام مقاوم، کنترل بیولوژیک، استفاده از عصاره‌­های گیاهی و غیره انجام می­‌شود به منظور بررسی وضعیت آلودگی به این بیماری در مزارع توتون استان گلستان، تعداد 45 مزرعه توتون در پنج روستای منطقه گرگان (والش­آباد، تقرتپه، جعفر­آباد، نوده­ملک و قـرق) و چهار روستا در منطقه علی­آباد (برفتـان، پیچـک­محـله، الازمن و فاضل­آباد) در سال زراعی 1395، انتخاب و از زمان ظهور علایم بیماری طی بازدید­های منظم هفتگی، میزان وقوع بیماری بر روی اندام­های هوایی توتون در طول دوره آلودگی در مزارع یادداشت­برداری شد. تجزیه آماری داده­ها با استفاده از نرم­افزار Stat Graphics Centurion XV, Version 15.2.05 (شرکت Stat Point) صورت پذیرفت. نتایج تحقیقات نشان داد که از لحاظ حداکثر وقوع بیماری در مناطق مختلف اختلاف معنی­داری وجود نداشت اما در مزارع مختلف یک روستا اختلاف معنی­داری در سطح احتمال 99 درصد وجود داشته است. حداکثر میزان آلودگی مزرعه­ای با 2/48 درصد آلودگی در روستای والش­آباد بود و در مجموع روستای والش­آباد با 16/31 درصد، بیش­ترین آلودگی و روستای تقرتپه کم­ترین آلودگی (5/18درصد) را داشته است. از لحاظ سطوح زیر منحنی­های پیشرفت بیماری نیز بین مناطق اختلاف معنی­داری مشاهده نشد؛ اما در مزارع مختلف یک روستا اختلاف معنی­دارمشاهده شد. حداکثر سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری در یکی از مزارع روستای والش­آباد (2/1816) بود. در مجموع روستای والش­آباد بیش­ترین سطح زیر منحنی (2700) پیشرفت بیماری و روستای تقر­تپه کم­ترین سطح زیر منحنی (8/971) پیشرفت بیماری را داشته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می­دهد بیماری پژمردگی فوزاریومی توتون در تمام مناطق توتون­کاری استان گلستان (گرگان و علی­آباد) با میزان وقوع متفاوت گسترش دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the infections status of Fusarium wilt disease of tobacco in Golestan province

نویسنده [English]

  • Seyed Afshin Sajjadi
Researcher, Plant Protection Department of Tirtash Research and Education Centre, Behshahr, Iran
چکیده [English]

Fusarium oxysporum f. sp. nicotianae, the causal agent of tobacco fusarium wilt, is one of the important agents that distributed worldwide and cause yield losses in tobacco growing countries. Control of this pathogen are accomplished through the use of chemical control, biological control, use of plant extracts, resistant cultivars and etc. The objective of this study was to evaluation of infections status of this disease in the tobacco fields of Golestan province. 45 tobacco fields in the five different villages of Gorgan region (Valeshabad, Taghartappeh, Jafarabad, Nodehmalek and Ghorogh) and the four different villages of Aliabad region (Baraftan, Pichakmahaleh, Elazman and Fazelabad) were selected in 2016 year. From the beginning of disease symptoms appearance, weekly surveys were done from fields and amount of disease incidence percent was recorded during the infection period. Statistical analysis were done using Stat Graphics Centurion XVI software. The results of this research showed that the based on the highest disease incidence there were no significant differences between regions, but there were significant differences (P<0.001) among fields. One field with disease incidence 48.2% in Valeshabad was highest disease incidence and combined Valeshabad with disease incidence 31.16% had the highest infection and Taghartappeh with disease incidence 18.5% had the lowest infection. Based on areas under disease progress curves, there no significant differences between regions, but there were significant differences (P<0.001) between fields. One field with under disease progress curves 1816.2 in Valeshabad had highest. In combined Valeshabad with 2700 had highest disease progress curves and Taghartappeh with 971.8 disease progress curves had the lowest. The results of this study show that Fusarium wilt disease of tobacco in all regions in Golestan province (Gorgan and Aliabad) with different rate of expansion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Area under disease progress curves
  • Disease incidence
  • Fusarium wilt
  • Tobacco