سبب‌شناسی بیماری لکه تاولی و نکروز برگی خیار و خربزه در استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماری‌شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی، تهران، ایران

چکیده

خیار و خربزه به ترتیب با سطح زیر کشت 630 و80 هزار هکتار به ترتیب از تولیـدات مهم در کشت­های مزرعـه و گلخانه­هـای محسوب می­شـود ولی عـوامل مهـم بیماری­زا به ویـژه باکتـری Pseudomonas syringae با ایجـاد نکـروز در قسمت­هـای هوائـی سبب خسارت بـه گیـاه می­شـود. تاکنـون وجـود باکتری­های P. syringae pv. lachrymans و P. viridiflava از کدوییان در ایران گزارش شده است ولی عامل لکه تاولی و نکروز صیفی­جات از ایران گزارش نشده است، در این تحقیق عامل بیماری لکه تاولی و نکروز برگی خیار و خربزه روی محیط آگار غذایی با روش شاد و همکاران جداسازی و با استفاده از روش­های مورفولوژیکی و مولکولی شناسایی شد. بر اساس نتایج آزمون­های مولکولی، توالی قطعه به دست آمده از ژن rpoB و شباهت 99 درصدی با توالی این ژن در باکتری P. straminea با شماره دسترسی FN554758 در پایگاه اطلاعاتی NCBI داشته و بر اساس این نتایج باکتری عامل لکه تاولی و نکروز صیفی­جات به این گونه تعلق دارند.

کلیدواژه‌ها