سبب‌شناسی بیماری لکه تاولی و نکروز برگی خیار و خربزه در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماری‌شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی، تهران، ایران

چکیده

خیار و خربزه به ترتیب با سطح زیر کشت 630 و80 هزار هکتار به ترتیب از تولیـدات مهم در کشت­های مزرعـه و گلخانه­هـای محسوب می­شـود ولی عـوامل مهـم بیماری­زا به ویـژه باکتـری Pseudomonas syringae با ایجـاد نکـروز در قسمت­هـای هوائـی سبب خسارت بـه گیـاه می­شـود. تاکنـون وجـود باکتری­های P. syringae pv. lachrymans و P. viridiflava از کدوییان در ایران گزارش شده است ولی عامل لکه تاولی و نکروز صیفی­جات از ایران گزارش نشده است، در این تحقیق عامل بیماری لکه تاولی و نکروز برگی خیار و خربزه روی محیط آگار غذایی با روش شاد و همکاران جداسازی و با استفاده از روش­های مورفولوژیکی و مولکولی شناسایی شد. بر اساس نتایج آزمون­های مولکولی، توالی قطعه به دست آمده از ژن rpoB و شباهت 99 درصدی با توالی این ژن در باکتری P. straminea با شماره دسترسی FN554758 در پایگاه اطلاعاتی NCBI داشته و بر اساس این نتایج باکتری عامل لکه تاولی و نکروز صیفی­جات به این گونه تعلق دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Etiology of leaf spot and blistering disease of cucumber and Melon in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Minochehr Arsalani 1
  • Abul Qasem Ghasemi 2
  • Mojdeh Maleki 1
1 Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
2 Scientific staff, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cucumber is one of the most important crops cultivated in greenhouses and field in Iran. Melon is one of members of Cucurbitaceae family and it has a large sweet fruit. Pseudomonas syringae is a bacterial plant pathogen that causes necrosis in aerial parts of the plants. As isolated P. syringae pv. lachrymans and P. viridiflava have been isolated from cucurbits in Iran and other bacteria not reported as pathogenic bacteria. Whereas agent of blister spot and leaf necrosis of cucumber andnot detected from Iran specially in Mazandaran. In this study, the cause of blisters and necrotic leaf spots cucumbers and melons after isolation from infected plants was identified by using morphological and molecular methods in Mazandaran. Based on the results of molecular tests and sequencing of the rpoB gene sequence, our bacterial agent was similar to about P. straminea, with 99 percent similarity. The results of this study showed the studied bacterium belongs to P. Straminea, and based on rpoB gene sequence closest species to it, was P. mendocina.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blister spot
  • leaf necrosis
  • cucumber
  • melon