تأثیر گیاه میزبان بر واکنش تابعی کفشـدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا، ورامین، ایران

2 مدیر عامل شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی، سازمان اقتصادی کوثر، ایران

3 گروه حشره‌شناسی، دانشکده علوم کشاورزی و فناوری های نوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

4 بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، موسسه‌ تحقیقات گیاه‌‏پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

واکنش تابعی یکی از مهم­ترین شاخص­های ارتباط شکارگر-طعمه است که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله ویژگی­های گیاه میـزبان قـرار می­گیـرد. اثر خصوصیات سطح برگ گیاه میزبان بر واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons در مراحل لاروی و بالغ نر و ماده بر روی سه هیبرید خیار گلخانه­ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که خصوصیات گیاه میزبان، تراکم­های مختلف طعمه و تلفیق این دو عـامل با یکدیگر بر تعداد طعمه­های کشته شده توسط شکارگر تأثیر گذاشتند. رگرسیون لجستیک، واکنش تابعی نوع سوم را برای لارو­های شکارگر بر روی سه میزبان گیاهی و ماده های بالغ بر روی دو هیبرید فادیا و سلطان و نر­های بالغ بر روی هیبرید سینا و فادیا نشان داد. نتایج حاصل از برآورد زمان دستیابی و نرخ حمله نیز بر تأثیر ساختار گیاه میزبان بر کارایی و قدرت جستجوگری دشمن طبیعی تأکید داشت که می­بایست به منظور بهبود کاربرد مبارزه بیولوژیک در نظر گرفته شود. 

کلیدواژه‌ها