بررسی فون مگس‌های خانواده Tephritidae در قسمت مرکزی استان خراسان رضوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 استادیار گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا، ورامین، ایران.

چکیده

خانواده Tephritidae یکی از خانواده­های دوبالان است و اغلب گونه­های این خانواده گیاهخوار می­باشند. برخی از گونه­های این خانواده از آفات مهم محصولات کشاورزی به حساب می­آیند و تعدادی از گونه­های آن به طور مؤثر در برنامه­های کنترل بیولوژیک علف­های هرز مورد استفاده قرار می­گیرند. بر اساس بررسی­های انجام شده طی سال­های 1392 تا 1394 روی فون مگس­های خانواده Tephritidae در قسمت مرکزی استان خراسان رضوی 15 گونه متعلق به 10 جنس به نام­های Acanthiophilus helianthi، Chaetorellia australis *، Chaetorellia conjuncta*، Euleia heraclei*، Goniurellia longicauda*، Tephritis pallescens*، Tephritis postica، Tephritomyia despoliata، Terellia serratulae، Trupanea amoena، Trupanea stellata، Urophora anthropovi، Urophora sp.near dirlbeki ، Urophora spatiosa*، Valera ariana از مناطق مختلف استان یاد شده جمع­آوری گردید. گونه­هایی که با ستاره مشخص شده­اند برای اولین بار از استان خراسان رضوی گزارش می­شوند. به این ترتیب تعداد گونه­های این خانواده در استان خراسان رضوی به 33 گونه افزایش یافت و لیست گونه­های این خانواده تهیه شده است

کلیدواژه‌ها