بررسی واکنش برخی از ارقام توتون هوا‌خشک به نماتد ریشه‌گر‌هی گونه Meloidogyne. incognita در شرایط مزرعه در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 محقق، بخش گیاه‌پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، ایران

چکیده

نماتد­های ریشه گرهی، انگل­های اجباری داخلی ساکن ریشه بسیاری از گیاهان از جمله توتون در ایران و کشور­های تولید‏کننده توتون می‏­باشند. این گروه از نماتد­ها دارای طیف میزبانی و گسترش جغرافیایی وسیع در دنیا هستند که در تعامل با گیاهان میزبان و سایر بیمارگر­های خاکزی، همه ساله خسارات فراوانی به گیاهان و محصـولات کشاورزی وارد می‏­کنند. به منظور بررسی واکنش برخی از ارقام توتون هوا­خشک (Burley 1،Burley 151 ، Burley7،BB16 A  و بارلی 21) به نماتد ریشه­گرهی گونه Meloidogyne. Incognita، آزمایشاتدر قالب طرح بلوک­‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در قطعاتی به ابعاد 8×5 در سال ‏زراعی 1394 در روستای والش آباد گرگان با شرایط آلودگی طبیعی انجام گرفت. ارزیابی شدت بیماری بر اساس شاخص گال، ضریب تولیدمثل، تعداد توده تخم و میانگین تخم موجود در هر توده در انتهای فصل با خارج کردن ریشه توتون از خاک صورت گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده‌­ها روی 5 تیمار توتون هوا خشک در شرایط مزرعه نشان داد که رقم بارلی 21 با شاخص گال و حساسیت 8، حساس­ترین رقم و ارقام بارلی یک و بارلی 151 با حساسیت 5/4 و شاخص گال 3 و ارقام BB 16 A و بارلی 7 با شاخص حساسیت 4 و شاخص گال دو و یک در گروه نیمه مقاوم نسبت به نژاد 2 نماتد M. incognita قرار گرفتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of reaction of air-cured tobacco cultivars to Root-Knot nematode, Meloidogyne incognita in Golestan province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghasemi Tiratashi 1
  • Saeed Nasrollahnejad 2
  • Seyed Afshin Sajadi 3
1 Department of Plant Pathology, Colege of Agriculture Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Department of Plant Pathology, Colege of Agriculture Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
3 Researcher, Department of Plant Pathology, TirtashResearchand Education Center, Behshahr, Iran.
چکیده [English]

Root knot nematodes are one of the most important parasitic nematodes of tobacco in almost all tobacco-growing areas. This group of nematodes with widely geographical distribution in the world, involved in interaction with host plants and other soil pathogens, cause economical damage to agricultural products annually. In order to study the reaction of come air-cured tobacco varieties include (Burley 1, Burley 151, Burley7, BB16 A and Burley 21) to root-knot nematode,Meloidogyne incognita, the experiments were performed in a randomized complete block design with 3 replications in 8 × 5m2 plots in Valshabad village, Gorgan province with natural infection in 2015. The evaluation of disease severity based on gall’s index, reproduction factor, the number of egg mass and the average number of eggs in each egg mass was carried out with experiment of tobacco roots at the end of the season. The results of experiments on 5 treatments of air-dried tobacco in field condition showed that Burley 21 with 8 gall index and sensitivity index, is the most sensitive variety and Barley1 and Barley151 varieties with 4.5 sensitivity index and 3 gall index and BB16A and Barley7 varieties with 4 sensitive index and gall 2 index are moderately resistant to nematode M. incognita race 2 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Root knot nematode
  • Air-cured tobacco cultivars
  • obligate parasite
  • Tobacco