بررسی واکنش برخی از ارقام توتون هوا‌خشک به نماتد ریشه‌گر‌هی گونه Meloidogyne. incognita در شرایط مزرعه در استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 محقق، بخش گیاه‌پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، ایران

چکیده

نماتد­های ریشه گرهی، انگل­های اجباری داخلی ساکن ریشه بسیاری از گیاهان از جمله توتون در ایران و کشور­های تولید‏کننده توتون می‏­باشند. این گروه از نماتد­ها دارای طیف میزبانی و گسترش جغرافیایی وسیع در دنیا هستند که در تعامل با گیاهان میزبان و سایر بیمارگر­های خاکزی، همه ساله خسارات فراوانی به گیاهان و محصـولات کشاورزی وارد می‏­کنند. به منظور بررسی واکنش برخی از ارقام توتون هوا­خشک (Burley 1،Burley 151 ، Burley7،BB16 A  و بارلی 21) به نماتد ریشه­گرهی گونه Meloidogyne. Incognita، آزمایشاتدر قالب طرح بلوک­‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در قطعاتی به ابعاد 8×5 در سال ‏زراعی 1394 در روستای والش آباد گرگان با شرایط آلودگی طبیعی انجام گرفت. ارزیابی شدت بیماری بر اساس شاخص گال، ضریب تولیدمثل، تعداد توده تخم و میانگین تخم موجود در هر توده در انتهای فصل با خارج کردن ریشه توتون از خاک صورت گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده‌­ها روی 5 تیمار توتون هوا خشک در شرایط مزرعه نشان داد که رقم بارلی 21 با شاخص گال و حساسیت 8، حساس­ترین رقم و ارقام بارلی یک و بارلی 151 با حساسیت 5/4 و شاخص گال 3 و ارقام BB 16 A و بارلی 7 با شاخص حساسیت 4 و شاخص گال دو و یک در گروه نیمه مقاوم نسبت به نژاد 2 نماتد M. incognita قرار گرفتند

کلیدواژه‌ها