ارزیابـی مقاومت تعـدادی از ارقام توتون نسبت به پژمردگی فـوزاریومی و نماتـد ریشه‌گرهی در شرایط طبیعی مزرعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

محققین مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش، بهشهر، مازندران، ایران

چکیده

قـارچ عـامل پـژمردگی فـوزاریـومی تـوتون (Fusarium oxysporum f.sp. nicotianae) و نـماتد ریـشـه­گـرهـی (Meloidogyne incognita)، از عوامل بیماری‌­زای خاکزی توتون در ایران و جهان هستند. کاشت ارقام مقاوم به این عوامل بیماری‌­زا، مطمئن­‌ترین و موثر­ترین روش کنترل خسارت آن در مناطق آلوده کشور می‌­باشد. در این بررسی، مقاومت شش رقم توتون شامل BCE، K17، HBT8 ،Burley Geel3، Burley BB163 و 21 Burley در قالب طرح بلوک­‌های کامل تصادفی با سه تکرار در گرگان طی دو سال 94-1393 انجام شد. ارزیـابی مقاومت پژمردگی فوزاریومی بر اساس روش مورمان و همکاران با مقیاس 4-0 به طور هفتگی و ارزیابی مقاومت به نماتد ریشه­گرهی در انتهای فصل زراعی بر اساس تعداد گال، تعداد توده تخم و متوسط تعداد تخم در هر توده با مقیاس 10-0 انجام شد. ارزیابی شدت و سیر پیشرفت هر دو بیماری در ارقام مختلف نشان داد که شیوع این بیماری‌­ها با شروع فصل گرما و رطوبت هوا در مزرعه روندی افزایشی داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که ارقام 21 Burley، Burley Geel3، Burley BB163 با شاخص حساسیت 8، 6 و 6 به ترتیب در گروه­‌های حساس و نیمه­حساس قرار گرفته، رقم K17 با شاخص حساسیت 4 در گروه نیمه مقاوم و ارقام BCE و HBT8 با شاخص حساسیت 2 نسبت به عوامل بیماری‌زای خاکزی در گروه مقاوم قرار گرفتند. بر این اساس ارقام BCE و HBT8 به عنوان مقاوم‌­ترین ارقام در شرایط مزرعه شناخته شدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the resistance of some tobacco cultivars to fusarium wilt and root-knot nematode under natural field infection conditions

نویسندگان [English]

  • Marzieh Shazdehahmadi
  • Seyed Afshin Sajjadi
Researchers, Tirtash Tobacco Research & Education Center, Behshahr, Mazandaran، Iran
چکیده [English]

Fusarium wilt fungiFusarium oxysporum f.sp. nicotionae and root-knot nematodes (Meloidogyne incognita), are the most important soil-borne tobacco pathogens in Iran and  over the world. Access to resistance genetic resources and cultivation resistant cultivars to these pathogens, are the most basic control methods to these pathogens and damage reduction come from epidemic disease, especially in the northern province of Iran. This research was studied in order to evaluate the resistance of 6 tobacco genotypes, including (BCE, HBT8, K17, Burley BB163, and Burley Geel 3) and Burley 21(as sensitive control) in a randomized complete block design (RCBD) with 3 replications during 2014-2015 under natural field infection. Fusarium wilt resistance evaluation based on Moorman et al with scale (0 - 4) evaluated on a weekly basis and resistance to root- knot nematode at the end of season based on number of galls, number of egg masses and the average number of egg per mass with scale 0 - 10 was performed. Evaluation the severity and progress of both diseases in the different cultivars showed that prevalence of these diseases by starting the heat season and air humidity has increased and these two pathogens have the synergistic effect together in the soil of field. The results of this research showed that Burley 21, Burley BB163, Burley Geel3 with sensitivity indexes 8,6,6 were respectively in groups susceptible, moderately susceptible, K17 with sensitivity indexes 4 are moderately resistant and BCE, HBT8 cultivars  with sensitivity index 2 were in resistant groups to soil-borne pathogens. According to these results the BCE and HBT8 identified as a resistant cultivars and Burley 21 identified as a most sensitive cultivar under natural field infestation conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tobacco
  • soil-borne disease
  • resistance to diseases
  • Fusarium
  • Wilt