بررسی تنوع بیماریزایی جدایه‌های مختلف Verticillium dahliae Kleb. و ارزیابی مقاومت برخی ارقام بادمجان نسبت به آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بیماری‌شناسی‌گیاهی ، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین ;پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

3 استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران

چکیده

بادمجان Solanumm elongena L. از گروه سبزیجات میوه‌­ای است که در نواحی گرم و استوایی رشد می­‌کند. این گیـاه همـواره مـورد حملـه عـوامل مختلف بیمـاری­زا به ویژه قـارچ عامل بیمـاری پژمردگـی ورتیسیـلیـومی (Verticillium dahliae) قرار دارد. این بیماری با کاهش عملکرد تا 50% و تقلیل کیفیت میوه، از مهم­ترین بیماری­های خسارت‌­زای بادمجان محسوب می­‌شود. کنترل بیماری با استفاده از قارچ­کش­‌ها موفقیت چندانی نداشته است، از این‌رو، در این تحقیق مقاومت ارقام مختلف بادمجان نسبت به این بیماری بررسی شد. بدین منظور ابتدا جدایه­‌های این قارچ از مناطق مختلف کشت بادمجان در استان­های تهران و البرز از آوند چوبی گیاه جدا­سازی شد و پس از خالص­‌سازی و اثبات بیماری­زایی ، 15 جدایه به دست آمده از نظر توان بیماری­زایی به روش غوطه­‌ور ‌کردن ریشه رقم حساس ورامینی در سوسپانسیون اسپور با غلظت 106 اسپور در میلی­لیتر مورد بررسی قرار گرفتند. شدت شاخص بیماری پس از پنج هفته بر اساس مقیاس یک تا هفت محاسبه گردید. بر اساس نتایج، جدایه V-E-Km-2 به دست آمده از نمونه گیاهی یا نمونه خاک آلوده در شهر در محمدشهر کرج با 92 درصد آلودگی به عنوان مؤثر­ترین جدایه از لحاظ بیماری­زایی شناسایی گردید. در مرحله ارزیابی مقاومت ارقام مختلف ریشه، 14 رقم بادمجان متداول کشت و ارقام در دست معرفی همانند روش اثبات بیماری­زایی، با اسپور قارچ مایه‌­زنی شدند. آمار­برداری از علائم بیماری 35 روز بعد از آلوده­سازی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله از تجزیه واریانس داده‌­ها نشان داد تیمار­ها در سطح 1% با هم اختلاف معنی‌­داری دارند. بررسی میانگین­‌ها و ارزیابی مقاومت ارقام بادمجان به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی نشان داد هفت رقم پاسارگاد، Volentala، هیبرید آرو، Lady، Sohrab، یک بیوتی (1) و Minabella در گروه متحمل (T) در دامنه 5/31 تا 7/49 درصد شاخص بیماری قرار گرفتند. در ادامه این تحقیق، انجام بررسی­های تکمیلی در شرایط مزرعه جهت معرفی ارقام متحمل برای کشت در کشور ضروری است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on pathogenicity variation of the different isolates of Verticillium dahliae Kleb. and evaluating the resistance of the several eggplant cultivars to them

نویسندگان [English]

  • Sahar Tari 1
  • Mojdeh Maleki 2
  • Dariush Shahriari 3
1 Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Department of Plant Pathology, College of Agriculture,Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
3 Assistant Professor, Plant Protection Research Department, Tehran Agricultural and Natural Resources Research and Education, Varamin, Iran
چکیده [English]

Eggplant Solanumm elongena L. of fruit vegetables is grown in warm and tropical regions. This plant has mostly been attacked by different pathogen particularly the causal agent of Verticillium wilt (Verticillium dahliae). This is one of the most important diseases that damaged eggplant and reduced yield and fruit quality up to 50%. There has been little successful in control by the use of fungicides, therefore, the resistance of eggplant varieties studied in this research. For this purpose, first the fungal isolates from different areas under eggplant culture were isolated from vascular tissue in Tehran and Alborz province and then purification and pathogenicity test, 15 isolates obtained in pathogeny potential were evaluated by root dip method of the root of Varamini susceptible cultivar in spore suspension with concentrations of 106 spores per ml. Disease severity index calculated by seven numbered scale of Xiao and Lin 1995, after five weeks. The results showed that V-E-KM-2 isolate obtained from samples of infected plants in MohammadShahr in Karaj, with disease severity of 92 percent were identified most virulent as pathogeny. In evaluation stage of the root resistance of different varieties, 14 common cultured eggplant varieties and the present varieties as pathogenicity method, inoculated with spores of the fungus. Symptoms recording were assessed 35 days after inoculation. The results obtained from the analysis of variance showed that treatments are significantly different in probability level of 1%. The means and resistance evaluation of eggplant cultivars against Verticillium wilt showed seven cultivars of Pasargadae, Volentala, Hybrid Arro, Lady, Sohrab, Yek Beauty (1) and Minabella were tolerant (T) in the range of 31.5 to 49.7 of the percentage of disease index. In this following study, supplementary investigations are essential to introduce tolerant varieties for cultivation in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • <Verticillium dahliae>
  • varieties
  • Eggplant
  • Resistance