بررسی تنوع بیماری‌زایی Colletotricum lindemuthianum (Sacc. and Mgnus) Briosi and Cav. عامل آنتراکنوز لوبیا و ارزیابی مقاومت ارقام لوبیا نسبت به آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

2 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران

چکیده

آنتراکنوز لوبیا توسط(Sacc. and Magnus) Briosi and Cav.,  Colletotrichum lindemuthianumایجاد می­‌شود که یکی از مهم­‌ترین بیماری­‎های لوبیا در مناطق نسبتاً سرد، مرطوب و معتدل است. خسارات وارده به محصول می­‌تواند در صورت کاشت ارقام حساس لوبیا در شرایط مساعد شدید یا کلی باشند. در بررسی این بیماری ابتدا جدایه­‌های مختلف قارچ از مناطق غرب و شمال کشور جمع­‌آوری گردید، خالص‌­سازی و اثبات بیماری­زایی روی رقم تلاش حساس به بیماری با سوسپانسیـون اسپـورspore/ml 6+10× 2-1 روی برگ‌­ها در گلخانه انجام شد. سپس اختلاف بیماری­زایی جدایه‌­ها، مانند روش اثبات بیماری­زایی روی رقم تلاش تعیین گردید. شدت شاخص بیماری 15روز بعد از اسپورپاشی به روش ون شونوون و پاستور-کورااس صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده از کل نمونه­‌برداری­‌ها از مناطق مختلف، جمعاً 11 جدایه خالصC. lindemuthianum  به­دست آمد که اکثراً دارای قدرت بیماری­زایی بالا بودند ولی از نظر شاخص شدت بیماری متفاوت و در محدوده بین 98-2/22 درصد قرار گرفتند. در بررسی واکنش 40 رقم یا ژنوتیپ لوبیا به عامل بیماری در شرایط گلخانه در شش رقم ( تاز، پاچه باقلا-رگه قرمز، الماس، شکوفا، دانشکده، درسا) و چهار ژنوتیپ (21676، 940040، 920040 و 31167) با درجه آلودگی کم­تر از 3 واکنش مقاومت ”R” (25% کل ارقام و ژنوتیپ­‌ها) مشاهده شد، در حالی­که هشت ژنوتیپ یا رقم واکنش نیمه مقاوم ”MR”را نشان دادند و سایرین در گروه حساس ”S” قرارگرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of pathogenicity diversity Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. and Mgnus) Briosi and Cav. agent bean anthracnose and resistant evaluation of common bean cultivars

نویسندگان [English]

  • Sayeed Motahareh Mousavi 1
  • Mojdeh Maleki 1
  • Dariush Shahriari 2
1 Department of Plant Pathology, College of Agriculture,Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Plant Protection Research Department, Tehran Agricultural and Natural Resources Research and Education, Varamin, Iran
چکیده [English]

Bean anthracnose caused by Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. and Magnus) Briosi and Cav., is one of the major diseases of common bean in relatively cool, wet cultivation areas of tropical and temperature regions. Crop losses can be severe or total, especially when susceptible cultivars are grown in a conductive environment for disease. In this study, first different fungal isolates were obtained from the west and north areas in Iran, purification and pathogenicity done on susceptible cultivar “Talash” with spore suspension with  concentrations of 1-2 ×10 6 spores/ml on leaves in the greenhouse. Then the virulence of isolates conducted like pathogencity method on Talash cultivar. Disease severity index, 15 days after the spore spraying was rated using the method described by Van Schoonhoven and Pastor-Corrales. A total of 11 isolates C. lindemuthianum were obtained based on the results of sampling from different regions that had mostly high virulence, with different severity indices of the disease, ranging between 22.2 to 98. In reaction study of 40 bean cultivars or genotypes to causal agent in greenhouse conditions, six cultivars (Naaz, Pachebaghela- ragehghermez, Almas, Shekoofa, Daneshkadeh, Dorsa) and four genotypes (920040, 940040, 21676 and 31167) with infection degree less than 3 showed resistant “R” (25% of all varieties and genotypes) whereas eight genotypes or varieties showed moderately resistant reaction “MR” and the rest were considered as susceptible “S”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colletotrichum lindemuthianum
  • common bean
  • pathogenicity
  • cultivar