بررسی تنوع بیماری‌زایی Colletotricum lindemuthianum (Sacc. and Mgnus) Briosi and Cav. عامل آنتراکنوز لوبیا و ارزیابی مقاومت ارقام لوبیا نسبت به آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

2 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران

چکیده

آنتراکنوز لوبیا توسط(Sacc. and Magnus) Briosi and Cav.,  Colletotrichum lindemuthianumایجاد می­‌شود که یکی از مهم­‌ترین بیماری­‎های لوبیا در مناطق نسبتاً سرد، مرطوب و معتدل است. خسارات وارده به محصول می­‌تواند در صورت کاشت ارقام حساس لوبیا در شرایط مساعد شدید یا کلی باشند. در بررسی این بیماری ابتدا جدایه­‌های مختلف قارچ از مناطق غرب و شمال کشور جمع­‌آوری گردید، خالص‌­سازی و اثبات بیماری­زایی روی رقم تلاش حساس به بیماری با سوسپانسیـون اسپـورspore/ml 6+10× 2-1 روی برگ‌­ها در گلخانه انجام شد. سپس اختلاف بیماری­زایی جدایه‌­ها، مانند روش اثبات بیماری­زایی روی رقم تلاش تعیین گردید. شدت شاخص بیماری 15روز بعد از اسپورپاشی به روش ون شونوون و پاستور-کورااس صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده از کل نمونه­‌برداری­‌ها از مناطق مختلف، جمعاً 11 جدایه خالصC. lindemuthianum  به­دست آمد که اکثراً دارای قدرت بیماری­زایی بالا بودند ولی از نظر شاخص شدت بیماری متفاوت و در محدوده بین 98-2/22 درصد قرار گرفتند. در بررسی واکنش 40 رقم یا ژنوتیپ لوبیا به عامل بیماری در شرایط گلخانه در شش رقم ( تاز، پاچه باقلا-رگه قرمز، الماس، شکوفا، دانشکده، درسا) و چهار ژنوتیپ (21676، 940040، 920040 و 31167) با درجه آلودگی کم­تر از 3 واکنش مقاومت ”R” (25% کل ارقام و ژنوتیپ­‌ها) مشاهده شد، در حالی­که هشت ژنوتیپ یا رقم واکنش نیمه مقاوم ”MR”را نشان دادند و سایرین در گروه حساس ”S” قرارگرفتند.

کلیدواژه‌ها