بررسی تاثیر برخی از عصاره‌های گیاهی بر روی بیماری ساق زخم توتون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق، بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، بهشهر، ایران

2 محققین گروه گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، بهشهر، ایران

3 محقق گروه شیمی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، بهشهر، ایران

چکیده

عامل بیماری ساق زخم توتون، Rhizoctonia solani از عوامل مهم بیماری­‌زای توتون است، که در تمام نقاط دنیا پراکنده بوده و می­تواند موجب خسارت محصول در کشور­های تولید­کننده توتون گردد. یکی از روش­‌های نوین کنتـرل بیماری‌­های گیاهـی استفاده از عصاره­های گیـاهی است. این طرح با هدف بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره‌­های گیاهی بر روی قارچ‌ عامل ساق زخم توتون در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 7 تیمار و 4 تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در سال 1393 اجرا شد. تیمارها شامل عصاره­های نعناع گربه­ای، توتون ارقام بارلی21، کا326 و باسما 2-178 با غلظت دو در هزار، نیکوتین با غلظت یک در هزار، قارچ­کش­ تیوفانات متیل با غلظت 25 گرم در 100 لیتر آب و شاهد محلول­پاشی با آب بود. نتایج تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که اثر عصاره­های گیاهی بر درصد کنترل قارچ‌ عامل ساق زخم توتون در سطح احتمال 1 بین تیمار­های مورد استفاده اختلاف معنی­داری داشته است. مقایسه میانگین تیمار­ها نشان داد که قارچ­کش­ تیوفانات متیل، عصاره­های نعناع گربه­ای و توتون رقم بارلی21 به ترتیب با 95/84، 32/78 و 3/73 درصد کنترل بیش­ترین تأثیر را در کنترل بیماری داشتند. بنابراین، عصاره گیاهان نعناع گربه­‌ای و توتون می­توانند به عنوان قارچ­کش طبیعی جهت کنترل قارچ عامل بیماری‌ ساق زخم توتون مورد کاربرد قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها