نقش اکولوژی شیمیایی در روابط گیاهان و دشمنان طبیعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

- استادیار، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

Allelochemicals یا پیام­رسان­های شیمیایی هدایت­کننده روابط بین گونه­ای هستند که با توجه به نوع ترکیب و غلظت اجزا تشکیل­دهنده، گونه فرستنده و گونه گیرنده می­توانند روابط و رفتار­های موجودات زنده را در مقابل یکدیگر مدیریت کنند. این امر در دنیای گیاهان نیز مصداق داشته و گیاهان با تولید ترکیبات شیمیایی مختلف با عملکرد­های گوناگون به تناسب خود در محیط کمک کرده و عناصر زنده محیط به­خصوص دشمنان طبیعی از گروه بند­پایان را به منظور افزایش سطح بقا به خدمت می­گیرند. در این مقاله مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه اکولوژی شیمیایی گیاهان و دشمنان طبیعی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها