گونه‌های جدید برای جنس سپتوریا از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق، عضو هیات علمی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و دانشجوی سابق دانشگاه دولتی ایروان

2 استاد دانشگاه دولتی ایروان و عضو آکادمی علوم جمهوری ارمنستان، ایروان، ارمنستان

3 محقق، عضو هیات علمی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران

چکیده

در راستای مطالعات تاکسونومیک جنس سپتوریا در ایران، نمونه­های موجود در مجموعه مرجع قارچ­‌های وزارت جهاد کشاورزی واقع در بخش تحقیقات رستنی­های موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و نیز نمونه­های جدید جمع­آوری شده بررسی شدند. در بین نمونه­های بررسی شده پنج گونه جدید شامل گونه­های Septoria sambuci-ebuli sp. nov. از روی میزبانSambucus ebulus L.، Septoria fatehii sp. nov. از روی میزبان Alhagi sp.، Septoria khalkhalensis sp. nov. از روی میزبان Astragalus sp.، Septoria javadii sp. nov. از روی میزبان Rubia sp. و Septoria osipyaniae sp. nov. از روی میزبان Populus sp. به عنوان گونه­های جدید برای جنس سپتوریا توصیف شد.

کلیدواژه‌ها