بررسی تفاوت بیولوﮊیک دو جدایه ایرانی Bacillus thuringiensis (KH4 and GN9) بر روی سوسک برگخوار سیب‌‌زمینیLeptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته حشره‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، موسسه‌ تحقیقات گیاه‌‏پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استاد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

5 - استادیار، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

سوسک کلرادوی سیب‌­زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) به عنوان آفت جدی محصول سیب‌­زمینی کشور دارای میزبان­های متعددی است که برای مبارزه با آن راهکار­های گوناگونی به­کار می­روند که یکی از این راهکار­ها مبارزه بیولوژیک با استفاده از باکتری Bacillus thuringiensisمی­باشد. در این تحقیق زیست­سنجی دو جدایه بومی باکتری Bt برروی لارو­های سوسک کلرادو انجام گرفت و از جدایه‌ تجاری استاندارد (Costum BC) به منظور تخمین LC50 و به عنوان تیمار شاهد استفاده شد. آنالیز واریانس و مقایسه میانگین درصد تلفات لارو­های سن دوم سوسک کلرادو در اثر جدایه­های بومی Bt نشان داد که بین تیمار­های مورد آزمایش و جدایه‌ استاندارد در تمامی غلظت­ها اختلاف معنی­‌دار وجود دارد؛ جدایه‌ استاندارد با 62% تلفات بالا­ترین کارایی را داشت و جدایه‌­های بومی با تلفاتی کم­تر از 5% مشاهده شدند. اگر­چه جدایه‌­های بومی در غلظت‌­های بالا­تر تلفات امید­بخشی را نشان دادند ولی در مقایسه با تیمار شاهد کارایی قابل قبولی نداشتند. می­‌توان نتیجه گرفت که انتخاب غلظت مناسب (حدود LC50) و مقایسه میانگین درصد تلفات در این غلظت جهت غربال­گری جدایه­‌ها روش مناسبی باشد.
 

کلیدواژه‌ها