مقایسه مقادیر و زمان‌‌های مختلف کاربرد دو سم نماکور و راگبی در کنترل نماتود مولد گره ریشه Meloidogyne incognita Kofoid and White

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق، بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، بهشهر، ایران

2 استادیار، بخش نماتد‌شناسی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران

چکیده

نماتود مولد گره ریشه یکی از مهم­ترین عوامل خسارت­زا در تمام مناطق کشت توتون می­باشد. در این تحقیق تأثیر نماتودکش­های فنامیفوس و کادوزافوس در کنترل نماتود مولد گره ریشهMeloidogyne incognita Kofoid and White در شرایط گلدانی انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 20 تیمار شامل دو نماتودکش در سه سطـح مختلف به میـزان 40، 60 و 80 کیلو­گرم در هکتار و سه زمان مصرف با تلقیح 3000 لارو و تخم در هر کیلو­گرم خاک گلدان به همراه یک تیمار شاهد آلوده و یک تیمار شاهد غیر آلوده در چهار تکرار انجام شد. صفات مختلف از قبیل تعداد توده تخم، تعداد تخم در هر توده، نمره گال، ضریب تولید مثل، درصد کنترل، تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ، ارتفاع بوته، طول ریشه، وزن خشک و تر ریشه، درآمد ناخالص و قیمت هر کیلو­گرم توتون محاسبه گردیدند. بین تیمار­ها از نظر صفات مذکور (به جز تعداد برگ، وزن تر برگ و ارتفاع بوته) اختلاف معنی­دار مشاهده گردید که از لحاظ درصد کنترل، نماتودکش نماکور به میزان 80 کیلو­گرم در هکتار با زمان مصرف یک هفته قبل از نشاکاری مؤثر­ترین تیمار در این مطالعه برای کنترل نماتود مولد گره ریشه معرفی گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of different levels and application time of two nematicides Nemacure and Rugby on root-knot nematode Meloidogyne incognita

نویسندگان [English]

  • Seyed Afshin Sajjadi 1
  • Seyyed Abbas Hosseininejad 2
  • Hoda Assemi 1
1 Researcher, Plant Protection Department of Tirtash Research and Education Centre, Behshahr, Iran
2 Assistant Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Root knot nematodes (Meloidogyne spp.) is one of the most important pathogens of tobacco almost in all tobacco-growing areas. The effect of two nematicides, Cadusafos10G and Fenamiphos10G to control root knot nematode Meloidogyne incognita in pot condition were investigated in this study. Experiments were carried out in a completely randomized design with 20 treatments and 4 replications included two nematicides at three dosages of 40, 60 and 80 Kg/ha and in three application times. Each pot was inoculated by 3000 second stage juveniles (SJ2) and eggs per kg soil of pots. Two controls were considered for the experiments: nematode infested soil (no nematicide) and control check of no infested. The effect of the nematicides were evaluated by the number of nematodes in root and soil, gall index, number of egg masses, average eggs number per egg mass, reproduction factors(Rf) after seventh harvesting stage at the end of growing season (3 month after transplanting). The growth factors measured, were included the fresh and dry weight and number of leaves, height of shoots, fresh and dry weight root, and length of root, income and average price. There was significant difference among treatments except fresh weight and number of leaves and plant height. Nemacure 80 Kg/ha had the best efficiency in controlling the root knot nematode (M. incognita) in tobacco and the best time of its application was one week prior to transplanting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nemacure and Rugby nematicides
  • Meloidogyne incognita
  • Tobacco