مقایسه مقادیر و زمان‌‌های مختلف کاربرد دو سم نماکور و راگبی در کنترل نماتود مولد گره ریشه Meloidogyne incognita Kofoid and White

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق، بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، بهشهر، ایران

2 استادیار، بخش نماتد‌شناسی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران

چکیده

نماتود مولد گره ریشه یکی از مهم­ترین عوامل خسارت­زا در تمام مناطق کشت توتون می­باشد. در این تحقیق تأثیر نماتودکش­های فنامیفوس و کادوزافوس در کنترل نماتود مولد گره ریشهMeloidogyne incognita Kofoid and White در شرایط گلدانی انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 20 تیمار شامل دو نماتودکش در سه سطـح مختلف به میـزان 40، 60 و 80 کیلو­گرم در هکتار و سه زمان مصرف با تلقیح 3000 لارو و تخم در هر کیلو­گرم خاک گلدان به همراه یک تیمار شاهد آلوده و یک تیمار شاهد غیر آلوده در چهار تکرار انجام شد. صفات مختلف از قبیل تعداد توده تخم، تعداد تخم در هر توده، نمره گال، ضریب تولید مثل، درصد کنترل، تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ، ارتفاع بوته، طول ریشه، وزن خشک و تر ریشه، درآمد ناخالص و قیمت هر کیلو­گرم توتون محاسبه گردیدند. بین تیمار­ها از نظر صفات مذکور (به جز تعداد برگ، وزن تر برگ و ارتفاع بوته) اختلاف معنی­دار مشاهده گردید که از لحاظ درصد کنترل، نماتودکش نماکور به میزان 80 کیلو­گرم در هکتار با زمان مصرف یک هفته قبل از نشاکاری مؤثر­ترین تیمار در این مطالعه برای کنترل نماتود مولد گره ریشه معرفی گردید. 

کلیدواژه‌ها