بررسی تفاوت بیولوﮊیک دو جدایه‌ ایرانی Bacillus thuringiensis از استان‌های کردستان و گلستان بر روی کرم قوزه‌ پنبه Helicoverpa armigera

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه حشره‌شناسی، تهران، ایران

2 - بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، موسسه‌ تحقیقات گیاه‌‏پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، ورامین، ایران

کلیدواژه‌ها