دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

شناسایی عامل خشکیدگی شاخه و زوال درختان میوه هسته دار (برگ نقره ای) در شرق مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

سید وحید علوی؛ پرسا تیموری


اثر بازدارندگی اسانس های آویشن و زنیان روی رشد قارچ Rhizoctonia solani عامل شانکر ساقه سیب زمینی درشرایط آزمایشگاه و گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

داریوش شهریاری؛ نازنین علی بیک طهرانی؛ مژده ملکی


مگس های پارازیتوئید سن گندم Eurygaster integriceps و میزان پارازیتیسم آن‌ها در مزارع غلات منطقه الشتر استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

ستار احمدی جوانمرد؛ حبیب عباسی پور


تنوع گونه‌ای زنبورهای پارازیتوئید (Hymenoptera) در بخشی از مزارع برنج مازندران و گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

حسن قهاری


تعیین آستانه زیان اقتصادی سوسکهای کرگدنی Oryctes elegans و Oryctes agamemnon در نخلستان‌های استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

مسعود لطیفیان؛ نوشین زندی سوهانی


ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های امید بخش جو نسبت به سن گندم (Eurygaster integriceps) در شهرستان نیشابور****

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

عیسی جبله؛ رویا عسکری؛ مجید طاهریان


کنترل شیمیایی عامل بیماری سفیدک داخلی توتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

سید افشین سجادی؛ محمدرضا نجفی؛ ;علی اکبر مسعودی


بررسی خصوصیات ژنی جدایه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک‌های مناطق جنگلی استان گلستان.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

مرضیه شازده احمدی؛ سید افشین سجادی؛ زین العابدین شهادتی مقدم


بررسی اثرات متقابل کاربرد توأم برخی جدایه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis و ویروس Nucleopolyhedrovirus روی کنترل کرم غنچه توتون (Helicoverpa armigera).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

مرضیه شازده احمدی؛ سید افشین سجادی؛ زین العابدین شهادتی مقدم


بررسی کنترل سس مزارع یونجه با استفاده از مقادیرمختلف کاه وکلش پوسیده گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

سید حیدر موسوی انزابی


بررسی تاثیر قارچکشها بر رشد میسلیومیBotritis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری گوجه فرنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

سمیه فراهانی؛ مژده ملکی؛ محبوبه قاسمی دامغانی


بررسی تأثیر اسانس گیاه اسطوخودوس برای کنترل بیماری حباب خشک در قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

جلال غلام‌نژاد؛ محمود اللهیاری؛ مژده ملکی


بررسی اختلاف بیماریزایی جدایه های Phytophthora capsici عامل پوسیدگی ریشه و ساقه فلفل جمع آوری شده از منطقه ورامین- پیشوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

سمیه فراهانی؛ داریوش شهریاری؛ محمد قاسمی


بررسی وقوع عوامل ویروسی لکه حلقوی گوجه فرنگی (ToRSV) و لکه حلقوی نکروتیک درختان میوه هسته دار (PNRSV) در برخی گلستان های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

فرشاد رخشنده رو؛ سیمین صباغیان؛ توفیک البینو؛ حمیدرضا زمانی زاده


اثرات حشره کشی و دورکنندگی قسمت‌های مختلف گیاه بومادران روی شپشه دندانه‌‌دار برنج Oryzaehilus surinamensis L. (Coleoptera, Silvanidae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

الهام دارنهال؛ منیژه جمشیدی؛ محمد جعفرلو؛ سعیده هاشمی نیا


بررسی میزان کارآیی و مقایسه تله های نوری، فرومونی و نوری-فرومونی جهت جمع آوری شب پره کرم سیب Cydia pomonella

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

مجید آزادی؛ حمیدرضا صراف معیری


شناسایی نماتدهای انگل گیاهی فوق بالاخانواده Aphelenchoididea مرتبط با درختان میوه در برخی مناطق استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

مژده ملکی؛ رمضان اصغری؛ فرشاد امیری


تاثیرکارایی چندین فرآورده‌ی مهم آلی نماتودکش در مهار نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1400

مهرنوش رجایی