کلیدواژه‌ها = پروپاموکارب هیدروکلرید
کنـتـرل شیمیـایی بیـمـاری مرگ گیـاهـچـه خـیار ناشـی از قـارچ Pythium aphanidermatum

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 165-174

سمیه آتش‌بهار؛ مهدی نصر‌اصفهانی؛ محمد ترابی