کلیدواژه‌ها = کنترل بیولوژیک
تعداد مقالات: 6
2. مطالعه کارایی برخی اسانس‌های گیاهی و کیتوزان در کنترل Rhizoctionia solani عامل بیماری سوختگی غلاف برنج

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-82

صبا سوهانگر؛ وحید زرین نیا؛ سعید محمد‌زاده نمین


5. کارآیی تثبیت کننده‌‌های قارچ flavus Talaromyces در کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاهچه‌ چغندرقند

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 145-164

شیده مهربان‌بوشهری؛ لاله نراقی؛ محمد ترابی


6. ارزیـابی جـدایه‌های Trichoderma spp.برای کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی میخک در گلخانه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 131-144

اسما معینی؛ محمد ترابی؛ داریوش شهریاری