نویسنده = مسعود حکیمی‌تبار
تعداد مقالات: 1
1. بررسـی برخـی از خصوصیـات تنـوع زیستـی کنـه‌‌های خاکزی خانـواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) در زیستگاه‌‌های مختلف منطقه شاهرود

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-71

پریسا قرآنی؛ مسعود حکیمی‌تبار؛ امید جوهرچی؛ حامد غباری