نویسنده = اسما معینی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیـابی جـدایه‌های Trichoderma spp.برای کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی میخک در گلخانه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 131-144

اسما معینی؛ محمد ترابی؛ داریوش شهریاری