نویسنده = سید محمد اشکان
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی باکتری عامل بیماری شانکر پوستی گردو آن در دماوند

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-24

سمیرا اسداللهی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ سید محمد اشکان


2. ارزیابی درون شیشه‌ای مقاومت چند ژنوتیپ تجاری آلو به بیماری پوسیدگی فیتوفتورائی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 215-223

ساناز مقری؛ حمید صادقی گرمارودی؛ سید محمد اشکان