نویسنده = حمید صادقی گرمارودی
تعداد مقالات: 2
1. غربال درون شیشه‌ای تعدادی از پایه‌های سیب برای مقاومت به بیماری پوسیدگی فیتوفترایی ریشه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 203-213

مهسا خاتمی؛ حمید صادقی گرمارودی؛ محمد ترابی


2. ارزیابی درون شیشه‌ای مقاومت چند ژنوتیپ تجاری آلو به بیماری پوسیدگی فیتوفتورائی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 215-223

ساناز مقری؛ حمید صادقی گرمارودی؛ سید محمد اشکان