نویسنده = مهدی نصر‌اصفهانی
کنـتـرل شیمیـایی بیـمـاری مرگ گیـاهـچـه خـیار ناشـی از قـارچ Pythium aphanidermatum

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 165-174

سمیه آتش‌بهار؛ مهدی نصر‌اصفهانی؛ محمد ترابی


تنـوع ژنتـیـکی جـدایـه‌های قـارچ عـامل پوسیـدگی ریـشـه و طـبـق پیـاز F. oxysporum f.sp. cepae

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 185-202

بهار حقانی؛ مهدی نصر‌اصفهانی؛ محمد ترابی