نویسنده = امید جوهرچی
تعداد مقالات: 2
1. بررسـی برخـی از خصوصیـات تنـوع زیستـی کنـه‌‌های خاکزی خانـواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) در زیستگاه‌‌های مختلف منطقه شاهرود

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-71

پریسا قرآنی؛ مسعود حکیمی‌تبار؛ امید جوهرچی؛ حامد غباری


2. بررسی تاکسـونومیک کنه‌‌هـای خاکزی خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) در منطقه شاهرود- ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 147-159

پریسا قرآنی؛ مسعود حکیمی‌تبار؛ امید جوهرچی؛ حامد غباری