نویسنده = ژینوس رستگار
تعداد مقالات: 1
1. گـزارش دو گونـه سـن Ectomocoris cordiger Stål, 1866 ,(Hemiptera: Reduviidae) Reduvius disciger Horvagh, 1896 از برخی استان‌های ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 51-52

ماهرخ شکری مژدهی؛ علیمراد سرافرازی؛ ژینوس رستگار