نویسنده = حسام الدین مفیدی
بررسی مقاومت ژنوتیپ‌های امیدبخش گندم در آزمایشات سازگاری سال 1397 نسبت به بیماری زنگ قهوه‌ای گندم

دوره 9، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 137-151

سید طه دادرضائی؛ محمدعلی دهقان؛ نصرت‌اله طباطبائی فرد؛ حسام الدین مفیدی